Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 5
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 16
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 18
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar K [ Visa alla ]

K

KIX

Förklaring:

KIX ("kronindex") är ett geometriskt kedjeindex där vikterna bygger på totala flöden av bearbetade varor och råvaror för 32 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som "tredje lands"-effekter. Vikterna uppdateras varje år, och baseras på data med några års tidsfördröjning. (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/kronindex-kix.html)

KPIF (KPI med fast ränta)

Förklaring:

Underliggande konsumentprismått där effekten av ändrade bostadsräntor exkluderats från totala KPI.

KPIX

Förklaring:

Underliggande konsumentprismått där räntekostnader för egna hem och direkta effekter av förändringar av skatter och subventioner har exkluderats från totala KPI.

Kalenderkorrigering 

Förklaring:

Korrigering för olika antal arbetsdagar mellan åren. Synonymt med dagkorrigering.

Kapitalstock

Förklaring:

Näringslivets kapitalstock består av de byggnader, maskiner och anläggningar som företag använder i sin produktion av varor och tjänster. Näringslivets kapitalstock består av de byggnader, maskiner och anläggningar som företag använder i sin produktion av varor och tjänster.

Konjunkturavmattning

Förklaring:

BNP är högre men växer långsammare än potentiell BNP (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/konjunkturterminologi.html ).

Konjunkturcykler

Förklaring:

Mer eller mindre regelbundna svängningar i den ekonomiska aktiviteten.

Konjunkturjusterat sparande

Förklaring:

Beräkning av vad det offentligfinansiella sparandet skulle vara vid ett balanserat resursutnyttjande (neutral konjunktur) och en normal sammansättning av viktiga skattebaser. Benämns oftast strukturellt sparande och anges som andel av potentiell BNP.

Konjunkturnedgång

Förklaring:

BNP är lägre och växer dessutom långsammare än potentiell BNP (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/konjunkturterminologi.html ).

Konjunkturuppgång

Förklaring:

Faktisk BNP är högre och växer dessutom snabbare än potentiell BNP (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/konjunkturterminologi.html ).

Konjunktur 

Förklaring:

Svängningar i den ekonomiska aktiviteten.

Konjunkturåterhämtning

Förklaring:

BNP är lägre men växer snabbare än potentiell BNP. Se även konjunkturterminologi .

Konsumentprisindex, KPI

Förklaring:

Officiellt prisindex som fastställs månadsvis av Statistiska centralbyrån för prisutvecklingen av privat konsumtion.

Konsumtionskorg

Förklaring:

Bildlig benämning av den svenska konsumtionen. De svenska hushållens konsumtion kan därmed ses som en varukorg med de varor och tjänster som vi under ett år köper och konsumerar.

Kort ränta 

Förklaring:

Ränta på lån med kortare bindningstid än ett år.

Kreditmarknad

Förklaring:

Marknaden för lånat kapital för långa och korta lån. Ett samlingsbegrepp för obligations- och penningmarknaden.

Dela

Tipsa en kompis