Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar I [ Visa alla ]

I

Individgaranti

Förklaring:

Den minsta löneökning som varje enskild anställd är garanterad enligt det centrala löneavtalet.

Industriavtalet

Förklaring:

Samarbetsavtal mellan de dominerande arbetsgivar- och fackförbunden inom industrin. Industriavtalet slöts 1997 men har sedan omarbetats och ett nytt avtal började gälla 1 juli 2011. Avtalet bygger på parternas gemensamma intresse för industrins utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Avtalet reglerar också processen för förhandlingar om nya kollektivavtal för anställda som omfattas av Industriavtalet (runt en halv miljon arbetstagare).

Industrin

Förklaring:

Definieras som branscherna 5-33 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp B-C.

Inflationsmål

Förklaring:

Centralbankers målsättning för prisutvecklingen i ett land, i regel uttryckt som utvecklingen i ett konsumentprisindex. Det är detta mål penningpolitiken syftar till att uppnå. Centralbanken kan dessutom ha andra målsättningar såsom hög sysselsättning och finansiell stabilitet. Riksbankens egna inflationsmål är för närvarande att hålla inflationen i Sverige mätt med konsumentprisindex beräknad med fast bostadsränta, KPIF, kring 2 procent per år.

Inflation 

Förklaring:

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. Det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden. I regel avser inflation konsumentpriserna beräknade med konsumentprisindex, men inflation är egentligen ett mer generellt begrepp som skulle kunna avse även andra priser i samhället, till exempel priserna på investeringsvaror, och skulle kunna beräknas med andra metoder än i konsumentprisindex.

Inhemsk slutlig efterfrågan

Förklaring:

Summan av hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter, fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar. Det vill säga slutkunders efterfrågan inom landet.

Inhemsk total efterfrågan

Förklaring:

Summan av hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter, fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar samt insatsförbrukningen. Det vill säga slutkunders efterfrågan inom landet samt efterfrågan på de produkter som behövs för produktionen inom landet.

Inkomstbasbelopp

Förklaring:

Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning av bland annat högsta pensionsgrundande inkomst. Beloppet beräknas om årligen utifrån ett förhållande mellan gällande inkomstindex och index från 2005.

Inkomstindex

Förklaring:

Ett mått på den genomsnittliga inkomstutvecklingen. Inkomstindex fastställs varje år av regeringen efter beräkning av Pensionsmyndigheten. Det beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16-64 år.

Inkomstpension och garantipension

Förklaring:

Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Varje år bokförs pengarna på ett personligt inkomstpensionskonto. Pengarna fördelas sedan ut över hela pensionstiden. Garantipensionen är en annan del av den allmänna pensionen och är ett grundskydd för de som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på hur stor inkomstpensionen är, hur länge man varit bosatt i Sverige och civilstånd.

Interbankränta

Förklaring:

Den ränta som bankerna betalar när de lånar av varandra på kortare löptid. En referensränta baserad på ett genomsnitt av rapporterade interbankräntor publiceras varje dag för varje valutaområde. Denna referensränta kallas i Sverige: STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate), i euroområdet: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), och i Storbritannien och USA: LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Introduktionsjobb

Förklaring:

Arbetsmarknadspolitiskt program. Subventionerad anställning riktad mot nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsgivarna får en subvention som täcker upp till 80 procent av lönekostnaden (maximalt månadslön 20 000 kronor) plus ett handledarbidrag på 2 000 kronor i månaden de första sex månaderna. Stödet betalas ut i 12 månader, men är möjligt att förlängas till totalt 24 månader för personer som bedöms ha särskilt svårt att hitta arbete.

Dela

Tipsa en kompis