Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 5
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 16
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 18
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar I [ Visa alla ]

I

Individgaranti

Förklaring:

Den minsta löneökning som varje enskild anställd är garanterad enligt det centrala löneavtalet.

Industriavtalet

Förklaring:

Samarbetsavtal mellan de dominerande arbetsgivar- och fackförbunden inom industrin. Industriavtalet slöts 1997 men har sedan omarbetats och ett nytt avtal började gälla 1 juli 2011. Avtalet bygger på parternas gemensamma intresse för industrins utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Avtalet reglerar också processen för förhandlingar om nya kollektivavtal för anställda som omfattas av Industriavtalet (runt en halv miljon arbetstagare).

Industrin

Förklaring:

Definieras som branscherna 5-33 enligt SNI 2007. Kallas också för huvudgrupp B-C.

Inflationsmål

Förklaring:

Det främsta skälet till att Riksbanken, precis som många andra centralbanker runt om i världen, har ett inflationsmål är att det bidrar till en stabil utveckling av den allmänna prisnivån, vilket skapar förutsättningar för god och långsiktigt hållbar tillväxt. Ett trovärdigt inflationsmål fungerar som ett riktmärke för de inflationsförväntningar som finns i ekonomin. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år.

Inflation 

Förklaring:

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. Det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden.

Inhemsk slutlig efterfrågan

Förklaring:

Summan av hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar

Inhemsk total efterfrågan

Förklaring:

Summan av hushållens konsumtionsutgifter, offentliga konsumtionsutgifter, fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar

Inkomstbasbelopp

Förklaring:

Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning av bland annat högsta pensionsgrundande inkomst. Beloppet beräknas om årligen utifrån ett förhållande mellan gällande inkomstindex och index från 2005.

Inkomstindex

Förklaring:

Ett mått på den genomsnittliga inkomstutvecklingen. Inkomstindex fastställs varje år av regeringen efter beräkning av Pensionsmyndigheten. Det beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16-64 år.

Interbankränta

Förklaring:

Den ränta som bankerna betalar när de lånar av varandra på kortare löptid. En referensränta baserad på ett genomsnitt av rapporterade interbankräntor publiceras varje dag för varje valutaområde. Denna referensränta kallas i Sverige: STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate), i euroområdet: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), och i Storbritannien och USA: LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Dela

Tipsa en kompis