Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar F [ Visa alla ]

F

Fasta bruttoinvesteringar

Förklaring:

Nettoökningen i fasta tillgångar under en given period. Fasta bruttoinvesteringar omfattar inte markinköp men inkluderar investeringar som ersätter förslitningen av tillgångar.

Finansiell nettoförmögenhet

Förklaring:

Skillnaden mellan finansiella tillgångar (till exempel likvida medel, aktier och fondandelar) och skulder.

Finanspolitik

Förklaring:

Den politik som påverkar efterfrågan via den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Det vill säga de förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin.

Finanspolitikens inriktning

Förklaring:

Bedöms ett enskilt år utifrån förändringen av det konjunkturjusterade offentligfinansiella sparandet. Ett minskande konjunkturjusterat sparande indikerar att finanspolitiken är expansiv med avseende på resursutnyttjandet (BNP-gapet) i ekonomin. På motsvarande sätt indikerar ett ökande konjunkturjusterat sparande att finanspolitiken är åtstramande. Neutral finanspolitik föreligger då det konjunkturjusterade sparandet är oförändrat som andel av potentiell BNP.

Företagstjänster

Förklaring:

Konjunkturinstitutets benämning av branscherna 69–82 enligt SNI 2007. Kallas också huvudgrupp M-N. Det inkluderar företag med huvudsaklig verksamhet inom alltid från juridik, forskning, reklam, uthyrning, fastighetsservice, med mera. Merparten av dessa har andra företag eller myndigheter som huvudsaklig kundgrupp, men företagen kan också ha privata hushåll som kunder.

Försörjningsbalans 

Förklaring:

En sammanställning som visar tillgången på varor och tjänster i ett land och användningen av dessa.

Förädlingsvärde 

Förklaring:

Produktvärdet minus insatsförbrukningen. En sektors/branschs förädlingsvärde utgörs av värdet av de varor och tjänster sektorn/branschen producerar minus dess insatsförbrukning, det vill säga värdet av de tjänster, råvaror, halvfabrikat och liknande som används som insats i produktionen.

Dela

Tipsa en kompis