Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 18
B 15
C 1
D 5
E 9
F 7
G 0
H 4
I 12
J 2
K 17
L 12
M 3
N 3
O 6
P 7
Q 0
R 10
S 20
T 8
U 2
V 3
X 0
Y 1
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar A [ Visa alla ]

A

AKU

Förklaring:

Förkortning av ”Arbetskraftsundersökningarna”. En undersökning som mäter arbetslöshet och sysselsättning i Sverige som utförs av Statistiska Centralbyrån.

Aktieindex

Förklaring:

Index som visar de genomsnittliga priserna på ett utvalt antal aktier relativt någon basperiod.

Aktivitetsersättning

Förklaring:

Ersättning för personer i åldern 19–29 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att personen inte kan arbeta på minst ett år. Aktivitetsersättning kan beviljas i ett till tre år, beroende på hur länge arbetsförmågan är nedsatt.

Aktivitetsstöd

Förklaring:

Ersättning för att delta i ett av Arbetsförmedlingens program, till exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik och jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet betalas ut av Försäkringskassan.

Allmän pensionsavgift

Förklaring:

Den avgift som bland annat löntagare betalar till pensionssystemet.

Allmän pensionsavgift

Förklaring:

Den avgift som bland annat löntagare betalar till pensionssystemet.

Appreciering 

Förklaring:

Uppvärdering. Avser i regel värdeökning i en valuta relativt andra valutor. Då en valutas värde stiger i förhållande till andra valutors under ett system med rörlig växelkurs. Motsatsen är depreciering.

Arbetskraft

Förklaring:

Summan av antalet personer som är sysselsatta eller arbetslösa. Utbjuden kvantitet arbete.

Arbetskraftsdeltagande

Förklaring:

Arbetskraften i procent av befolkningen i arbetsför ålder, vanligen beräknad för åldersintervallet 15–74 år.

Arbetskraftsefterfrågan 

Förklaring:

Efterfrågan på arbetskraft. Det vill säga hur många personer som arbetsgivare önskar anställa beroende på vilken lön som arbetstagarna kräver.

Arbetskraftsutbudet 

Förklaring:

Utbudsfunktionen för arbete, det vill säga hur många personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande beroende på vilken lön som erbjuds.

Arbetslös

Förklaring:

Person som inte har ett arbete, men som kan arbeta och söker arbete.

Arbetslöshet

Förklaring:

Antalet arbetslösa som andel av arbetskraften, vanligtvis uttryckt i procent.

Arbetsmarknadsgap

Förklaring:

Faktiskt arbetade timmarnas procentuella avvikelse från potentiellt arbetade timmar. Konjunkturinstitutets bedömning av resursutnyttjandet på arbetsmarknaden. Potentiellt arbetade timmar bestäms i sin tur i första hand av jämviktsarbetslösheten och potentiell arbetskraft. Jämviktsarbetslösheten är den nivå på arbetslöshet som skulle råda vid konjunkturell balans i Sverige och i omvärlden. Jämviktsarbetslösheten bestäms av hur väl arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar. Ett negativt arbetsmarknadsgap betyder att det finns ledig arbetskraft i ekonomin vilket tenderar att dämpa pris- och löneutvecklingen. Ett positivt arbetsmarknadsgap innebär att resursutnyttjandet är stramt, med motsatt effekt på pris- och löneutveckling som följd.

Arbetsmarknadspolitiska program

Förklaring:

Arbetsförmedlingens program för arbetslösa. De två undergrupperna benämns sysselsättningsprogram respektive utbildningsprogram.

Arbetsproduktivitet

Förklaring:

Produktion (förädlingsvärde) per arbetad timme.

Automatisk budgetförstärkning

Förklaring:

Den ökning av det offentligfinansiella sparandet som normalt sker vid oförändrade regler. Förstärkningen uppstår som ett resultat av att skatteintäkterna ungefär utvecklas i takt med BNP, medan utgifterna tenderar att falla som andel av BNP vid oförändrade regler.

Automatiska stabilisatorer

Förklaring:

Det offentligfinansiella sparandet varierar med konjunkturläget utan att aktiva beslut fattas. I lågkonjunkturer försvagas det finansiella sparandet utan att det beslutas om skattesänkningar eller utgiftsökningar. Detta beror dels på att skatteintäkterna är lägre när BNP är lägre än normalt och dels på att de arbetslöshetsrelaterade utgifterna är högre än normalt när arbetslösheten är högre än normalt. Utgifterna fungerar stabiliserande för konjunkturen.

Dela

Tipsa en kompis