Ordlista

  • Klicka på en bokstav för att filtrera innehåll.
  • Klicka på ett uppslagsord för att visa en längre förklaringstext.
A 14
B 14
C 1
D 6
E 4
F 6
G 0
H 4
I 10
J 1
K 13
L 11
M 3
N 1
O 6
P 7
Q 0
R 9
S 17
T 7
U 2
V 3
X 0
Y 0
Z 0
Å 0
Ä 0
Ö 1
Visar A [ Visa alla ]

A

AKU

Definition:

Arbetskraftsundersökningarna

Förklaring:

Utförs av SCB.

Aktieindex

Definition:

Index som visar den genomsnittliga kursutvecklingen.

Förklaring:

Kursnivån varje dag anges i relation till kursnivån en viss basdag.

Allmän pensionsavgift

Definition:

Den avgift som bland annat löntagare betalar till pensionssystemet.

Appreciering 

Definition:

Värdeökning i en valuta.

Förklaring:

Då en valutas värde stiger i förhållande till andra valutors under ett system med rörlig växelkurs. Motsatsen är depreciering.

Arbetskraft

Definition:

Summan av sysselsatta och arbetslösa. Utbjuden kvantitet arbete.

Arbetskraftsdeltagande

Definition:

Arbetskraften i procent av befolkningen i arbetsför ålder, vanligen 15—74 år.

Arbetskraftsefterfrågan 

Definition:

Efterfrågan på arbetskraft. Efterfrågefunktionen för arbete.

Arbetskraftsutbudet 

Definition:

Utbudsfunktionen för arbete.

Arbetslös

Definition:

Person som inte har ett arbete, men som kan arbeta och söker arbete, i åldersgruppen 15-74 år.

Förklaring:

Mäts ofta som andel av arbetskraften. I enlighet med EU:s förordningar inkluderas sedan 2005 även heltidsstuderande som söker arbete.

Arbetsmarknadsgap

Definition:

Faktiskt arbetade timmarnas procentuella avvikelse från potentiellt arbetade timmar.

Förklaring:

Konjunkturinstitutets bedömning av resursutnyttjandet på arbetsmarknaden. Potentiellt arbetade timmar bestäms i sin tur i första hand av jämviktsarbetslösheten och potentiell arbetskraft. Jämviktsarbetslösheten är den nivå på arbetslösheten som är förenlig med en inflation i nivå med inflationsmålet. Jämviktsarbetslösheten bestäms i huvudsak av hur väl arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar. Ett negativt arbetsmarknadsgap betyder att det finns ledig arbetskraft i ekonomin. Därmed dämpas pris- och löneutvecklingen. Ett positivt arbetsmarknadsgap innebär att resursutnyttjandet är stramt, med accelererande pris- och löneutveckling som följd.

Arbetsmarknadspolitiska program

Definition:

Arbetsförmedlingens program för arbetslösa.

Förklaring:

De två undergrupperna benämns sysselsättningsprogram respektive utbildningsprogram.

Arbetsproduktivitet

Definition:

Produktion (förädlingsvärde) per arbetad timme.

Automatisk budgetförstärkning

Definition:

Den ökning av det offentligfinansiella sparandet som normalt sker under oförändrade regler.

Förklaring:

Förstärkningen uppstår som ett resultat av att skatteintäkterna ungefär utvecklas i takt med BNP, medan utgifterna tenderar att falla som andel av BNP under oförändrade regler.

Automatiska stabilisatorer

Definition:

Det offentligfinansiella sparandet varierar med konjunkturläget utan att aktiva beslut fattas.

Förklaring:

I lågkonjunkturer försvagas det finansiella sparandet utan att det beslutas om skattesänkningar eller utgiftsökningar. Detta beror dels på att skatteintäkterna är lägre när BNP är lägre än normalt, dels på att de arbetslöshetsrelaterade utgifterna är högre än normalt när arbetslösheten är högre än jämviktsarbetslösheten.

Dela

Dela
Tipsa en kompis

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb