2023-03-06

KI har lämnat remissvar på Förslag till förordning om elstöd till företag

I promemorian föreslås en ny förordning om stöd till företag. Stödet ska mildra effekterna av höga elpriser och finansieras av s.k. flaskhalsintäkter hos Affärsverket svenska kraftnät. Stödet går, med vissa begränsningar, till företag i elprisområde 3 och 4 och baseras på elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.

Konjunkturinstitutet bedömer att stödets utformning inte är olämplig i det rådande konjunkturläget. Konjunkturinstitutet anser dock att det är av stor vikt att undvika att skapa förväntningar om liknande stöd framöver, eftersom sådana förväntningar riskerar att ge företag snedvridande incitament. Det är inte samhällsekonomiskt effektivt att regelbundet ge denna typ av stöd till vare sig företag eller hushåll.

Hela svaret kan du läsa här Pdf, 125.4 kB.