2023-02-01

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med FoU

Konjunkturinstitutet har svarat på remiss gällande förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Förslaget innebär att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige ska höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.

Konjunkturinstitutet anser att promemorian över lag är välskriven, men att motiven bakom den föreslagna reformen kan klargöras. Dessutom framgår inte tydligt av konsekvensanalysen hur förslaget förväntas uppfylla det i promemorian angivna syftet.