2023-01-23

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

KI har svarat på remiss avseende Ds 2022:28 "En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring" och i promemorian föreslås vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

Förslaget innebär att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Detta gäller även den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag i den s.k. femårsregeln för företagare.

Konjunkturinstitutet anser att förslagen är knapphändigt motiverade och att konsekvensanalysen är bristfällig. Det är därmed svårt att bedöma om och i så fall hur förslagen bidrar till att lösa ett existerande problem på arbetsmarknaden eller med trygghetssystemen, samt huruvida fördelarna med förändringarna överväger eventuella nackdelar.

Läs hela remissen här Pdf, 93.3 kB.