2023-01-16

Remissvar: Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Konjunkturinstitutet har granskat remissen och avstyrker förslaget utifrån följande skäl:

  • Träffsäkerheten i förslaget kan ifrågasättas.
  • Förslaget riskerar att skjuta upp nödvändig strukturomvandling och därmed påverka den långsiktiga tillväxten negativt.
  • Förslaget innebär att staten i viss mån konkurrerar med privata aktörer på lånemarknaden. Det bör tydligare framgå vilket problem som detta löser och vilka samhällsekonomiska kostnader som detta innebär.

Det är också problematiskt att reglerna om anstånd med inbetalning av skatt ändras så ofta som de gjort de senaste åren. För att skapa rättvisa och goda ekonomiska villkor bör skatteregler vara förutsägbara. Vidare är det med hänsyn till de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet viktigt att hålla fast vid ordinarie budgetprocess. Om promemorians förslag innebär att denna process frångås bör det klargöras varför detta är angeläget.

Läs hela remissvaret här Pdf, 131.1 kB.