2022-09-19

Synpunkter på betänkandet Sveriges globala klimatavtryck

Konjunkturinstitutet har lämnat synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande ”Sveriges globala klimatavtryck”, SOU 2022:15, vars uppdrag var ”att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt”.