2022-09-15

Remissvar om elcertifikatsystemet

KI har lämnat remissvar på Energimyndighetens rapport "Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023 – Marknadens funktion och administrativa kostnader".

I rapporten analyseras elcertifikatmarknadens funktion efter införandet av ett stoppdatum samt de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsystemet fram till dess avslut. I rapporten presenteras även ett antal förslag för att minska kostnaderna för systemet och förenkla för dess aktörer.

Konjunkturinstitutets (KI:s) synpunkter kan sammanfattas i följande punkter:
• KI finner det inte uppenbart att den förändrade avgiftsstrukturen verkligen uppfyller det syfte som anges.
• KI ställer sig tveksam till att det är ett samhällsekonomiskt problem att producenter lämnar certifikatsystemet i förtid.
• KI anser att den samhällsekonomiska analysen är delvis missvisande eftersom poster som endast omfördelar resurser mellan olika aktörer i samhället ingår i analysen.
• KI tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning av om, hur och när systemet kan kortas ner.