2022-08-26

Svar på betänkande om startlån

Konjunkturinstitutet tillstyrker förslaget om startlån för förstagångsköpare.

Vi bedömer att utredningen levererat ett väl genomarbetat underlag med ett utförligt bakgrundsarbete, en bred genomgång av internationella erfarenheter samt en gedigen konsekvensanalys. Vidare bedömer vi att en minskning av trösklarna för förstagångsköpare är önskvärd och skulle bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden för dessa personer. Konjunkturinstitutet vill dock understryka att förslaget inte bör ses som en ersättning för mer långsiktiga reformer för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

Hela remissvaret hittar du här Pdf, 121.3 kB.