2022-08-22

Remissvar om de europeiska miljöräkenskaperna

I den förändrade förordningen föreslås att tre nya moduler införs i de europeiska miljöräkenskaperna. De nya modulerna omfattar: skogsräkenskaper, räkenskaper över miljösubventioner och liknande transfereringar samt ekosystemräkenskaper.

Konjunkturinstitutets (KI:s) synpunkter sammanfattas i följande punkter:
  • KI ställer sig positiva till att utöka rapporteringen med fler moduler eftersom det möjliggör bättre utvärderingar av olika styrmedel.
  • KI anser att definitionen av ”Skog tillgänglig för träförsörjning” är svårtolkad och bör ses över.
  • KI menar att insamling av information om betalningar som syftar till att skydda miljön eller naturresurser kan vara värdefull för att kunna utvärdera om betalningarna uppfyller sitt syfte. KI noterar samtidigt att skyddskostnaderna inte nödvändigtvis ger ett bra mått på miljöns eller naturresursernas tillstånd.
  • KI saknar en motivering till de ingående posterna i ekosystemräkenskaperna. KI ställer sig även frågande till hur vissa av variablerna i ekosystemräkenskaperna ska mätas.

Hela remissvaret finns här Pdf, 143.8 kB.