2022-01-20

Påverkan på statistikdatabasen till följd av förändrad hinderfråga

I samband med undersökningen i januari 2022 har Konjunkturinstitutet (KI) ändrat frågeformuleringen i främsta hinderfrågan. Förändringen innebär att frågorna nu ställs som en flervalsfråga och inte som en fråga som endast tillåter att respondenterna svarar ett svarsalternativ. Förändringen medför att svarsalternativen för frågorna kan summera till över 100 vilket inte var möjligt innan januari 2022.

Sedan 1996 ingår Konjunkturbarometern i Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission (EC DG ECFin) EcFin:s program för harmonisering av denna typ av undersökningar, ”The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys”. Harmoniseringen innebär att resultaten från undersökningarna ska vara jämförbara mellan EU-länder. I enkäterna som har skickats ut till företag inom sektorerna tillverkningsindustrin, byggindustri och tjänstesektorn har en fråga haft en annorlunda formulering jämfört med vad som fastställts av EU vilket försvårar en sådan jämförelse. Skillnaden har funnits sedan 1996 när Sverige började leverera data till EU men KI ställde frågorna även innan dess.

Tabell 1 Förändringar i frågeformulering


Gammal frågeformulering

Ny frågeformulering

Tillverkningsindustri

Vilken faktor är för närvarande det främsta hindret för ökad produktion

Vilka faktorer begränsar främst företagets produktion för närvarande

Byggindustri

Vilken faktor är för närvarande det främsta hindret för ett ökat byggande

Vilka faktorer begränsar främst företagets byggande för närvarande

Tjänstesektorn

Trängsta sektionen för företagets verksamhet är för närvarande

Vilka faktorer begränsar främst företagets verksamhet för närvarande

Påverkan på statistikdatabasen

I statistikdatabaserna har de gamla hinderfrågorna i tillverkningsindustri, byggindustri och tjänstesektorn flyttats till egna tabeller i undermapp ”Historiska serier”. Detta gäller i Företag kvartal, Företag månad och Företag regional. Undantaget är totala näringslivet kvartal, där den gamla serien för främsta hinder efterfrågan lämnas kvar men inte längre uppdateras och ligger parallellt med den nya serien.

Påverkan på sparade frågor

Alla sparade frågor som innehåller minst ett svarsalternativ från främsta hinderfrågan kommer att sluta fungera i samband med publiceringen av den nya frågeformuleringen. Dessa behöver göras om från början, efter publiceringen den 28 januari. Övriga frågor påverkas inte.

Påverkan på API

I totala näringslivet så kommer gamla API-körningar inte att få något felmeddelande, men om ni tidigare hämtat frågan om främsta hinder efterfrågan, API-kod oeft, så kommer den inte ha några siffror från och med 2021Q4, utan då behöver ni använda API-kod oeft2.

För körningar i sektorerna, tillverkningsindustri, byggindustri och tjänstesektorn, så har de nya frågorna fått nya koder. Det innebär att skript som anropar de gamla koderna inte får några data, utan skriptet behöver ändras. De förändringar som behöver göras för att få dessa nya data är:

Tabell 2 API-koder i tillverkningsindustri

Svarsalternativ

Kod gammal fråga

Kod ny fråga

Inget/Inga

123

1291

Otillräcklig efterfrågan

124

1292

Brist på material och/eller utrustning

125

1293

Brist på arbetskraft

126

1294

Finansiella restriktioner

127

1295

Andra faktorer

128

1296

Tabell 3 API-koder i byggindustri

Svarsalternativ

Kod gammal fråga

Kod ny fråga

Inget/Inga

1071

1081

Otillräcklig efterfrågan

1072

1082

Vädret

1073

1083

Brist på arbetskraft

1074

1084

Brist på material och/eller utrustning

1075

1085

Finansiella restriktioner

1076

1086

Andra faktorer

1077

1087

Tabell 3 API-koder i tjänstesektorn

Svarsalternativ

Kod gammal fråga

Kod ny fråga

Inget/Inga

110

1161

Otillräcklig efterfrågan

111

1162

Brist på arbetskraft

112

1163

Brist på lokaler/utrustning

113

1164

Finansiella restriktioner

114

1165

Andra faktorer

115

1166