2019-09-13

Remissvar om biojet och hållbara drivmedel för flyg

Konjunkturinstitutet har lämnat remissvar på en utredning om flygets användning av hållbara biodrivmedel.

Utredningen har haft i uppdrag att ”analysera hur flygets användning av hållbara biodrivmedel med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan, vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för att minska flygets klimatutsläpp genom användning av hållbara drivmedel bör utformas, […], bedöma vilken inblandning av biodrivmedel som på kort och lång sikt är rimligt att uppnå med hänsyn till pris och tillgång samt efterfrågan i andra sektorer.”

Konjunkturinstitutet anser bland annat att uppdraget är snävt formulerat. I princip möjliggör frågeställningen endast ett svar – en reduktionsplikt. En bredare frågeställning, som exempelvis hur flygets klimatpåverkan på bästa sätt kan minskas, gör det möjligt att hitta fler och potentiellt bättre lösningar på klimatutmaningen.