2018-08-22

Remissvar om koldioxidkrav på lastbilar

Konjunkturinstitutet har svarat på en remiss. Förslaget innebär ett koldioxidkrav på lastbilstillverkare inom EU, liknande det som redan finns för personbilar.

KI anser att det kan finnas skäl för en sådan reglering men skriver att förslaget inte lyckas presentera trovärdiga alternativ. Eftersom de bakomliggande motiven är oklara är förslaget svårt att utvärdera. KI menar även att det föreslagna systemet är onödigt komplicerat.

Läs hela remissvaret här Pdf, 1 MB.