2018-04-20

Svar på remiss om vägslitageskatt

Konjunkturinstitutet har svarat på remiss om Finansdepartementets pm: En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

I pm:et föreslås ett införande av en vägslitageskatt på tunga lastbilstransporter. Skatten ska enbart gälla transporter på det större vägnätet och för lastbilar över 3,5 ton. Vidare föreslås att skatten differentieras beroende på var transporterna sker, på landsbygd eller i tätort, och efter fordonsegenskaper.

Konjunkturinstitutet delar analysen att en vägslitageskatt på tunga lastbilstransporter är önskvärd. KI har även samma uppfattning som många av de principiella resonemang som presenteras i pm:et. Det finns dock ett antal argument som förs fram där KI har svårt att se relevansen och därför anser att fel slutsatser dras. Systemets omfattning beror till stor del på en avvägning mellan kostnader och nyttor. Dessa är inte kända, varför det är svårt att bedöma om de mer konkreta förslagen i pm:et är välavvägda.