2017-12-01

Otydligt redovisade skäl i planen för transportsystemet

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över det förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som Trafikverket tagit fram på uppdrag av regeringen. Underlaget ska ligga till grund för den kommande infrastrukturpropositionen.

Sammanfattningsvis har Konjunkturinstitutet följande synpunkter på förslaget till nationell plan.

  • Skälen till de prioriteringar som görs i förslaget till nationell plan är otydligt redovisade. Projekt som enligt kalkylerna har svag eller obefintlig samhällsekonomisk lönsamhet prioriteras framför andra mer lönsamma projekt utan någon transparent redogörelse av de ”icke-beräkningsbara” effekter som motiverar detta.
  • Konjunkturinstitutet finner det problematiskt att de antaganden om ekonomisk utveckling som ligger till grund för de trafikprognoser som Trafikverkets lönsamhetsbedömningar baseras på inte är konsistenta med de klimatpolitiska ambitionshöjningar som ägt rum.
  • Det saknas en analys av hur trafiksäkerheten påverkas av den ytterligare trafik som cykelsatsningar genererar.