2017-09-26

Nya skatteregler för företagssektorn

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över promemorian Nya skatteregler för företagssektorn och ställer sig positivt till förslaget att införa en generell begränsning av ränteavdragen och samtidigt sänka bolagsskatten. Det finns dock några omständigheter som bör beaktas:

  • det är förmodligen bättre att utgå ifrån EBITDA på grund av gränsdragningsproblem,
  • förslaget kan leda till högre investeringar och BNP men innebär inte automatiskt en förstärkning av de offentliga finanserna,
  • det saknas en effektanalys av förslaget om värdeminskningsavdrag genom införandet av ett primäravdrag för hyreshus,
  • förslaget kan utgöra en risk för ändrade incitament för inkomstomvandling.