2017-09-19

Ansvar för anpassningsåtgärder vid förändrat klimat

Konjunkturinstitutet har granskat Klimatanpassningsutredningens betänkande (SOU 2017:42) om vem som bär ansvaret för att genomföra anpassningsåtgärder vid markanvändning i respons till ett gradvis förändrat klimat.

I yttrandet står bland annat att det på ett principiellt plan är lämpligt att ansvaret ska ligga på den part som kan vidta relevanta åtgärder. Sannolikt har individuella fastighetsägare stor möjlighet att vidta åtgärder för att minska konsekvenser av klimatförändring och att det därför inte är orimligt att de ska bära en stor del av kostnaden som kan uppstå om de inte vidtar dessa åtgärder.