2017-09-08

Förslag till skärpt amorteringskav

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter och avstyrker mot bakgrund av den presenterade analysen.

Mer specifikt finns det två huvudsakliga anledningar bakom ståndpunkten.

För det första saknas en tillräcklig analys av förslagets för- och nackdelar, vilket gör att Konjunkturinstitutet i dagsläget inte kan göra en samlad bedömning av förslagets effekter.

För det andra finns det ett behov av att undersöka alla till buds stående verktyg för att kunna välja den åtgärd som bedöms vara mest samhällsekonomiskt effektiv för att minska riskerna med höga skulder i hushållssektorn.

Det är därför värt att invänta det arbete som pågår med att tillgängliggöra ytterligare verktyg för makrotillsyn för att efter en samlad analys gå vidare med de åtgärder som bedöms vara mest effektiva.