2017-06-27

Remissvar om Riksbankens målvariabel för penningpolitiken

Vi har yttrat oss över promemorian "Byte av målvariabel och introduktion av variationsband".

I yttrandet framgår att Konjunkturinstitutet anser att ett byte av Riksbankens målvariabel för penningpolitiken på ett olyckligt sätt skulle föregripa den pågående översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Det samma gäller förslaget att införa ett så kallat variationsband.

Läs hela remissvaret Pdf, 117.8 kB.