2017-05-02

Mindre valutareserv talar för lägre skuldankare

Konjunkturinstitutet har lämnat ett remissvar om regeringens utkast till lagrådsremissen Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.

Regeringen har nyligen föreslagit förändringar i Riksbankslagen som syftar till att stärka Riksbankens finansiella oberoende. Dessutom föreslår regeringen nya bestämmelser om Riksbankens möjligheter till upplåning till valutareserven.

Remissvaret behandlar bland annat konsekvenserna som förslaget får för det nya ramverk för de offentliga finanserna som Överskottsmålskommittén lagt fram.

De nya bestämmelserna i Riksbankslagen innebär att Riksbanken ska minska storleken på valutareserven och att banken därmed ska avveckla lån hos Riksgälden som motsvarar ett belopp i svenska kronor på 257 miljarder. Transaktionen får till följd att statsskulden på sikt minskar med motsvarande belopp och KI anser därför att det så kallade skuldankaret för Maastrichtskulden bör justeras ned, från 35 procent av BNP i Överskottsmålskommitténs förslag, till 30 procent eller lägre.

Hela remissvaret hittar du här.