2017-04-25

Två remissvar på skatteområdet

Vi har yttrat oss över förslaget om förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. I remissvaret konstateras att regeringen tydligare behöver motivera utformningen av beräkningen av det lönebaserade utrymmet utifrån överväganden om risktagande och entreprenörskap.

Remissvaret om sänkt skatt för pensionärer framhåller att det saknas analys av hur stora de sammanlagda effekterna på arbetsutbudet skulle kunna vara. Vidare bedömer Konjunkturinstitutet att det finns en risk att de offentligfinansiella effekterna underskattas eftersom ingen hänsyn tas till förändringar i äldres arbetsutbud.

Här finns alla våra remissvar