2017-04-06

Remissvar: Energikommissionens betänkande om framtidens energi 

Konjunkturinstitutet har lämnat synpunkter på Energikommissionens betänkande om framtidens energi (SOU 2017:02). Våra synpunkter gäller förslagen om mål och styrmedel, och de konsekvensanalyser som ligger till grund för förslagen.

Sammanfattningsvis anser KI att:

 • Mål för förnybar elproduktion och effektivare energianvändning fördyrar klimatpolitiken genom att styra hur mycket utsläppen ska minska genom energieffektivisering respektive förnybar energi.
 • Det är oklart hur ett mål om 100 procent förnybar elproduktion ska kunna
  göra elsystemet mer robust och stärka leveranssäkerheten.
 • Energieffektiviseringsmålet bör inte uttryckas i termer av tillförd energi eftersom måluppfyllelsen därmed kommer bero på politiska beslut om kärnkraftens
  framtid vilket inte kan klassificeras som politik för energieffektivisering.
 • Effektskattens föreslagna avveckling, för att ge kärnkraftsföretagen ökad förutsägbarhet, motverkas av den osäkerhet som det föreslagna målet om 100 procent
  förnybar energi innebär för kärnkraften.
 • Den samhällsekonomiska kostnaden för ett förlängt och utökat elcertifikatsystem,
  där svenska konsumenter subventionerar elanvändningen hos hushåll
  och företag inom EU utan att utsläppen minskar, bör vägas mot de fördelar
  som kommissionen ser med utökad förnybar elproduktion.
 • Det saknas samhällsekonomiska motiv till varför havsbaserad vindkraft ska gynnas särskilt genom slopade anslutningsavgifter till stamnätet.
 • Det saknas övertygande argument för införandet av ett nytt program för energieffektivisering för elintensiv industri. Ett sådant program skulle inte heller främja energipolitikens kostnadseffektivitet. Vidare finns en risk att åtgärder som genomförs för att leva upp till programmets mål skulle genomförts ändå.
 • Avsaknader och brister i konsekvensanalyser kommer sannolikt leda till en klimat- och energipolitik som är betydligt mer kostsam än den skulle behöva vara.