2017-02-21

Remissvar: En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Konjunkturinstitutets kommentarer och synpunkter på utredningens betänkande berör främst (a) behovet av ytterligare styrning av flygets utsläpp av växthusgaser, (b) konsekvenser av att beskatta flygrörelser inom EES och (c) utredningens värdering av växthusgasutsläpp.

 • KI instämmer i bedömningen att det finns skäl till svensk unilateral styrning av
  flygets utsläpp av växthusgaser. Särskilt gäller detta flyg med start eller landning
  utanför EES-området, flyg vars koldioxidutsläpp inte täcks av EU ETS.
 • KI instämmer även i bedömningen att en skatt på flygresor från Sverige till
  länder utanför EES-området kan minska de globala utsläppen av växthusgaser.
  I samband med att den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO:s)
  globala utsläppshandelssystem träder i kraft bör behovet av en sådan beskattning omprövas.
 • KI ställer sig dock frågande till att den föreslagna beskattningen även ska omfatta
  flygresor inom EES. Koldioxidutsläppen från dessa täcks redan av EU
  ETS. En svensk flygskatt som förmår minska antalet ”svenska” flygrörelser
  inom EES leder därmed inte till lägre koldioxidutsläpp från EES-flyg. Vidare
  har utredningen inte klargjort vilken effekt en sådan beskattning kan väntas få
  på flygets samlade höghöjdseffekter, vare sig inom EES eller globalt.
 • KI noterar att utredningen inte tog upp möjligheten att göra det obligatoriskt
  för bolag som trafikerar Sverige att genom köp och annullering av utsläppsrätter kompensera sin höghöjdspåverkan och i förekommande fall även sina koldioxidutsläpp utanför EU ETS. Detta torde vara ett mer träffsäkert sätt att minska flygets samlade klimatpåverkan än den föreslagna flygskatten.
 • Enligt KI saknas grund för att använda den svenska koldioxidskattenivån som ett universellt gångbart värde på växthusgasutsläpp. Den svenska koldioxidbe-skattningen syftar till att klara Sveriges nationella utsläppsmål. Eftersom detta utsläppsmål inte omfattar flygets utsläpp, kan inte dess skuggpris antas reflektera Sveriges värdering av flygets klimatpåverkan.