2017-02-15

Remissvar: förslaget om skatt på finansiell verksamhet

Konjunkturinstitutet har lämnat remissvar på förslaget om beskattning av finansiell verksamhet och är principiellt sett positiva till att införa en finansiell verksamhetsskatt. Konjunkturinstitutet vill dock peka på vissa problem med förslaget så som det är utformat.

Förslagets syfte är att uppväga de skattefördelar som har att göra med att finansiella tjänster inte är belagda med mervärdesskatt. Utredningens förslag innebär att en så kallad verksamhetsskatt ska tas ut på företag som tillhandahåller finansiella tjänster.

Utredningen kommer fram till att förslaget kommer att påverka sysselsättningen hos företag som tillhandahåller finansiella tjänster. Konjunkturinstitutet instämmer i detta. Tjänster kan komma att flyttas utomlands och andra ersätts med inhyrd personal eller digitaliseras. De yrken som berörs av detta är främst inom IT och ekonomi. Personer med dessa kompetenser har generellt goda jobbchanser på arbetsmarknaden. Därför menar Konjunkturinstitutet att sysselsättningen i hela ekonomin inte kommer att påverkas på lite sikt.

Enligt Konjunkturinstitutet finns det dock en del problem med utformningen av förslaget. Bland annat säger Konjunkturinstitutet i yttrandet att, trots att det i grunden är motiverat att öka beskattningen av finansiella tjänster, bör skatten utformas så att det bara är omsättningen gentemot slutkonsument som bör utgöra grund för beräkningen av skattebasen. Försäljning av finansiella tjänster till företag som betalar mervärdesskatt är med gällande mervärdesskatter drabbad av så kallad dold moms. Att öka på dubbelbeskattning genom att all omsättning av finansiell verksamhet ska beskattas torde inte ge en legitimitet för skatten.

Den administrativa bördan för företag, Skatteverket och domstolarna kan även bli större än vad som antyds i utredningen. Detta skulle kunna avhjälpas till viss del med fribelopp eller liknade.

Ett delförslag i utredningen som är svårt att förstå konsekvenserna av gäller finansiella tjänster som förvärvas från utlandet. Konjunkturinstitutet menar att detta delförslag kan innebära att det sker dubbelbeskattning. Konjunkturinstitutet ser också en fara i att olika svenska företag kan komma att få betala olika skatt för samma tjänst beroende på företagets genomsnittliga timlön.