2016-09-19

Ambitiösa mål utan förankring i ny klimatstrategi

Miljömålsberedningen presenterar en klimatstrategi för Sverige som saknar skarpa styrmedelsförslag. Konjunkturinstitutet ser ännu en i raden av klimatpolitiska utredningar som föreslår ambitiösa mål utan att ta reda på hur omställningen ska gå till. Det riskerar att skada förtroendet för svensk klimatpolitik.

För att kunna ta ställning till de föreslagna målnivåerna behövs skarpa förslag på styrmedelsförändringar som krävs för att nå målen och analyser över vilka konsekvenser styrmedelspaketet skulle kunna få på bland annat utsläppen och på ekonomin. Det saknas nu.

Analysen av hur hushåll och näringsliv kommer att påverkas av att Sverige går långt före andra länder i klimatpolitiken behöver också vänta på styrmedelspaketet.

Den analysen är en förutsättning för att kunna formulera den kraftfulla fördelnings- och omställningspolitik som kan komma att behövas.

Kostnaderna underskattas

Miljömålsberedningen skriver att ”analyser gjorda av Konjunkturinstitutet tyder på att det finns förutsättningar att nå målen till en samhällsekonomisk kostnad som för år 2030 skulle innebära att BNP kan vara 0,2 till 1,5 procent lägre relativt referensscenariot”.

Konjunkturinstitutet har inte bedömt om det finns några sådana förutsättningar. Analysen har gjorts på uppdrag av beredningen under givna antaganden och för ett mindre ambitiöst mål än det mål beredningen föreslår. Många kostnader av omställningen finns inte med i resultaten.

Den totala kostnaden för att nå klimatmålet underskattas därmed, potentiellt kraftigt. En mer rättvisande uppskattning av kostnaderna kan inte göras förrän ett färdigt styrmedelspaket har tagits fram.

Ser enbart till klimateffekter

Trots att miljömålsberedningen inte mäktat med att konsekvensanalysera styrmedelsförslag föreslås att åtgärder inom alla utgiftsområden ska konsekvensanalyseras med avseende på effekter för klimatet.

Det borde rimligtvis vara lättare att uppskatta klimatkonsekvenserna av klimatpolitiska förslag än att göra klimatbedömningar av förslag på andra politikområden.

Beredningens uppdrag

Miljömålsberedningen har tagit fram ett förslag till en långsiktig klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Enligt de kommittédirektiv (2010:04, 2014:165, 2015:101, 2014:53) som styr beredningens arbete ska klimatstrategin innehålla förslag om ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och uppföljning inklusive en målbana. Beredningen ska också föreslå förändrade eller nya kostnadseffektiva och långsiktigt verkande styrmedel och åtgärder för olika delar av samhället.