2016-04-18

Remissvar: Riksbankens penningpolitik 2010–2015

Konjunkturinstitutet stödjer majoriteten av de 15 rekommendationer som presenteras i finansutskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015. Vissa rekommendationer bör dock modifieras eller förtydligas.

Utredarna rekommenderar ett mål på 2 procent mätt i KPIF. KI delar uppfattningen att KPI bör överges som målvariabel. KI instämmer också i rekommendationen att det i Riksbankens penningpolitiska mål bör fastställas att inflationsmålspolitiken ska vara flexibel.

Perioden för utvärderingen av Riksbankens penningpolitik bör förlängas. Det är ofta inte möjligt att utkräva ansvar om perioden endast omfattar fem år.

KI instämmer i utredningens förslag att Riksbankslagen bör ändras för att göra klart att valet av växelkursregim är en fråga för regeringen och att uppdraget att uppnå inflationsmålet gäller med förbehåll för att regeringen beslutar att växelkursen bör flyta fritt.

Analys av ränte- och inflationsprognoser

KI tillstyrker rekommendationen att Riksbanken bör utvärdera och mer rutinmässigt analysera varför Riksbankens ränteprognoser avviker från marknadens förväntningar. Det skulle öka transparensen och ansvarsutkrävandet samt bidra till att förbättra prognosmetoderna.

Vidare anser KI att Riksbankens inflationsprognoser får för lite utrymme i utvärderingen. Framför allt borde det finnas en mer utförlig analys av Riksbankens systematiska prognosfel för inflationen.