2016-02-23

Klimat­politiska luckor i infrastruktur­plan

Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Konjunkturinstitutet ger synpunkter på klimatpolitiska utgångspunkter, analyser och kostnadsuppskattningar.

I huvudsak finns två invändningar mot underlaget, som ska ligga till grund för den kommande infrastrukturpropositionen:

  • Klimatpolitiken har inte beaktats fullt ut, genom att det klimatscenario som efterfrågades inte har tagits fram.
  • Trots att Trafikverket inte har analyserat klimatscenariot görs bedömningen att ”det finns en stor potential att med ekonomiska styrmedel och regleringar driva på utvecklingen och användningen av energieffektivare vägfordon och förnybar energi – utan stora samhällsekonomiska kostnader”. För Konjunkturinstitutet är det oklart på vilken grund den bedömningen görs. Särskilt eftersom verket konstaterar att det behövs ytterligare analyser för att närmare identifiera vilken effekt den totala styrmedelsfloran kan få på trafikarbetet och på samhällsekonomin i stort.

Bakgrund:

Regeringen har gett Trafikverket uppdraget att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplanering. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Riksdagen har också beslutat om jämbördiga funktions- och hänsynsmål som inkluderar de klimatpolitiska målen.