2015-11-02

Kortslutning i förslag för att främja grön el

Energimarknadsinspektionens förslag för att sänka trösklarna vid anslutning av förnybar el främjar inte produktionen på området. Däremot kan de göra att förnybarhetsmålet uppnås till en onödigt hög samhällskostnad. 

Förslagen från utredningen innebär att elproducenten endast bär "sin andel" av kostnaden för en nätförstärkning. Kostnaden för outnyttjad kapacitet bärs i sin tur av nätägarens kunder genom att investeringen läggs in i kapitalbasen. För att begränsa avgiftshöjningarna förordas att en central fond inrättas, finansierad via Svenska kraftnät.

Konjunkturinstitutet har flera invändningar:

  • Tröskeleffekter beror på svårigheter för elproducenter att koordinera sina investeringar. Inget hindrar dock producenter av förnybar el att samla ihop efterfrågan på nätkapacitet.
  • Att en nätägare kräver hög anslutningsavgift av den första elproducenten är en konsekvens av sedvanlig marknadsrisk. Det är inte skäl att låta nätägaren beskatta sina kunder.

Bidrar inte till mer grön el

Till skillnad mot vad utredningen antyder, bidrar inte förslagen till att mer grön el byggs. Det uppnås genom elcertifikatsystemet.

En trolig effekt är dock att förnybarhetsmålet nås till en onödigt hög samhällsekonomisk kostnad genom att elanvändare subventionerar mer kostsamma projekt.

Förvånande okritiskt

Det är förvånande att Energimarknadsinspektionen — som ska värna konsumentintresset gentemot nätägarnas monopolmakt — relativt okritiskt föreslår system som höjer kundernas avgifter.