2015-08-11

Skäl att avvakta med storskaligt stöd för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten målar i rapporten "Havsbaserad vindkraft" upp en teknikpolitisk uppgift: att minska den havsbaserade vindkraftens framtida kostnader. För Konjunkturinstitutet är det oklart vilket problem som det förstärkta stödet till havsbaserad vindkraft är tänkt att lösa.

Energimyndigheten föreslår ett stödsystem där aktörer i konkurrens får ange den ersättning de behöver för att bygga och driva vindkraftsanläggningar till havs. Aktörerna med de lägsta buden vinner upphandlingen. Stödet beräknas utgå under femton år beräknas med ett ackumulerat stödbelopp på 36-195 miljarder kronor.

Svårt att utvärdera förslaget

Avsaknaden av en tydlig mål- eller problembild gör det svårt att utvärdera Energimyndighetens förslag till stödutformning. Utformningen behöver utredas mer utförligt och då utifrån en mer specificerad problembild.

Som det är nu hänvisar rapporten generellt till ett flertal marknadsmisslyckanden och marknadsbarriärer utan att i djupare mening diskutera deras förekomst i svensk kontext.

Ambitiösare samhällsekonomisk analys krävs

Energimyndighetens konsekvensutredning är inte heltäckande. Konjunkturinstitutet menar att ett storskaligt stödprogram för havsbaserad vindkraft behöver föregås av en mer ambitiös samhällelig kostnads- och intäktsanalys än vad som har rymts inom Energimyndighetens uppdrag.

Rapporten presenterar potentiellt starka argument för att avvakta med ett storskaligt stödprogram för havsbaserad vindkraft: Dels förväntas elpriset stiga över tid. Dels fortgår den ur ett svenskt perspektiv autonoma teknikutvecklingen, som enligt Energimyndigheten kan väntas vara kraftig.

Möjligheterna att utforma en mer träffsäker politik ökar också när delar av den kommande autonoma teknikutvecklingen väl realiserats.