2015-05-28

Trubbig elektronikskatt ger osäker effekt

Kemikalieskatteutredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet. Utredningen har haft ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är positivt.

Konjunkturinstitutet ser dock att tillämpningen inte når ända fram. En varuskatt på viss elektronik för att minska miljö- och hälsoeffekterna från flamskyddsmedel är ett trubbigt styrmedel.

Det finns anledning att överväga en mer träffsäker beskattningsmodell. Den samhällsekonomiska nettoeffekten av skatten som föreslås är nämligen osäker av flera skäl:

  • En varuskatt innebär en beskattning av annan användning. Styrningen försämrar i det avseendet effektiviteten på marknaden och medför därför samhällsekonomiska förluster.
  • De fiktiva hälsovinsterna som presenteras måste tolkas med stor försiktighet.
  • De samhällsekonomiska kostnaderna av skatteförslaget är sannolikt underskattade.

Om det inte är möjligt att utforma skatten mer träffsäkert finns skäl att istället för den föreslagna varuskatten överväga ökade satsningar på befintliga styrmedel.