2015-05-07

Remissvar om konsumtion - eller produktionsbaserade styrmedel för minskade utsläpp    

Konsumtionsbaserade styrmedel, för att minska utsläpp, kan under vissa förutsättningar utgöra alternativ till produktionsbaserade styrmedel. En grundläggande utgångspunkt bör dock vara att styrmedlen syftar till att avhjälpa marknadsmisslyckanden.       

Några synpunkter från remissvaret:

  • Det finns utrymme för alternativa tolkningar av Generationsmålet. Naturvårdsverket förefaller ha tolkat Generationsmålet som att svenska konsumenters privata konsumtionsnivå behöver minska för måluppfyllelse.
  • Det saknas en tydlig redogörelse för hur hållbar konsumtion definieras i syntesrapporten. Definitionen har en avgörande betydelse för hur förslag till styrmedel motiveras: vad är det vi ska styra mot?
  • Det saknas en bakomliggande analys som motiverar de föreslagna styrmedlen. För att rapporten ska kunna fungera som beslutsunderlag bör det finnas någon form av prioritering utifrån tydliga kriterier för att vägleda beslutsfattare.