2015-04-29

Små effekter av ändrade rut- och rot-avdrag

Svensk ekonomi är i en återhämtningfas och kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn är högt. Eftersom rot-avdraget är en effektiv konjunkturpolitisk åtgärd är det lämpligt att det nu begränsas.

Konjunkturinstitutet delar regeringens bedömning att sänkt subventionsgrad för rot-avdraget — från 50 till 30 procent — förväntas ha försumbar effekt på sysselsättningen på längre sikt.

Mot bakgrund av konjunkturåterhämtningen, läget i byggsektorn och att det strukturella sparandet behöver förbättras finns inga konjunkturella skäl till att behålla rot-avdraget i nuvarande omfattning.

Regeringens föreslagna sänkning av taket för rut-avdrag — från 50 000 till 25 000 kronor per person och år — förväntas också få små negativa effekter på sysselsättningen. Det baseras på att få personer nyttjar rut-avdrag på mer än 25 000 kronor.

I remissvaret poängteras att regeringen på ett tydligt sätt bör redovisa vilka modeller och verktyg som används i konsekvensanalyser av olika förslag.