2014-06-02

Klimatmål nås till lägre kostnad med handel

EU-kommissionen föreslår en minskning av utsläppen utanför EU:s utsläppshandelssystem med 30 procent till 2030. Ambitiösa klimatmål innebär betydande samhällsekonomiska konsekvenser för Sverige. Storskalig handel med utsläppsrätter mellan länder kan hålla nere kostnaden för klimatpolitiken.

Konjunkturinstitutets analys utgår från de målnivåer som Naturvårdsverket tagit fram: -29, -30 och -40 procent. Dessutom analyseras ett mer ambitiöst klimatmål på -45 procent som kan spegla effekter av om Sverige väljer att gå före.

Effekter på ekonomin

Vid klimatmålen -29 och -30 procent blir övergripande effekter på ekonomin små. BNP blir ca 1 procent lägre 2030 än utan ambitionshöjningen.
Vid klimatmål på -40 och -45 procent blir effekterna på ekonomin betydande. Energiintensiva branscher, som gruvdrift och massa och papper, och låginkomsthushåll i glesbygd påverkas mest negativt. Fördelningseffekterna beror på hur skatteintäkterna återförs till ekonomin.

Handel bör maximeras

Kostnaden för klimatpolitiken kommer bero på teknisk utveckling. Om tekniken utvecklas snabbare än beräknat blir de samhällsekonomiska konsekvenserna lägre.
När sektorn utanför EU:s utsläppshandelssystem ges tillfälle att handla minskar klimatpolitikens kostnader vilket kan ses som en försäkring mot höga kostnader. Sverige bör därför verka för att handel med utsläppsrätter inom EU utnyttjas i så hög utsträckning som möjligt.

Konjunkturinstitutet har under 2014 regeringens uppdrag att granska EU-kommissionens förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk till 2030.