2014-04-11

Välbetänkta förslag i EU-kommissionens luftvårdspaket

Konjunkturinstitutet är positivt till det nya luftvårdspaketet som syftar till att säkra efterlevnaden av utsläppstak och ställa långsiktiga krav på minskade luftföroreningar i EU-länderna. Trots många års arbete är luftkvaliteten ett problem på många håll i Europa.

Kommissionens förslag till nytt luftvårdspaket är resultatet av en omfattande översyn av luftvårdspolitiken inom EU. Gränsvärdena i det nuvarande takdirektivet överskrids regelbundet i flertalet länder.

En del av Kommissionens förslag fokuserar därför på skärpta bestämmelser om inventeringar och övervakning för att alla medlemsländer ska klara de nuvarande gränsvärdena för luftkvalitet till 2020. Förslaget sätter också upp mer långsiktiga mål för luftkvalitet.

Kan föra Sverige närmare miljömål

Eftersom luftutsläppen är gränsöverskridande är internationellt samarbete avgörande för att komma till rätta med de miljö- och hälsoproblem som luftföroreningarna orsakar.
Eftersom Sverige är nettoimportör av luftföroreningar kan det nya luftvårdspaketet också underlätta för Sverige att nå nationella miljökvalitetsmål.

Bristfällig analys bakom inkludering av metan

Konjunkturinstitutet är bland annat positivt till att tidsramen i det reviderade takdirektivet sträcker sig till år 2030 eftersom det kan underlätta för utnyttjandet av synergieffekter mellan luft- och klimatpolitiken.

När det gäller förslaget om att inkludera metan i det nya takdirektivet anser dock Konjunkturinstitutet att såväl motiven som beskrivningen om hur det praktiskt ska fungera tillsammans med medlemsländernas klimatåtaganden, är bristfälliga i Kommissionens analys.