2014-03-27

Miljöskadligt gårdsstöd svårt att avskaffa  

Regeringens förslag på reformering av gårdsstödet innehåller flera goda intentioner. Men medel som föreslås gå till den klimatpåverkande nötkreatursektorn bör i stället satsas på landsbygdsprogrammet.

I likhet med andra myndigheter konstaterar Konjunkturinstitutet att EU:s gårdsstöd som helhet bör betraktas som en miljöskadlig subvention med oklara fördelningseffekter. Gårdsstödet är också svårt att utforma efter nationella önskemål för att kunna ändra jordbrukets fundamentala förutsättningar.

Med undantag för förslaget att införa en särskild ersättning till nötkreatursektorn och att inte överföra medel till landsbygdsprogrammet har Konjunkturinstitutet inga större invändningar mot enskilda delar av Landsbygdsdepartements förslag.

Huvuddragen i yttrandet över Landsbygdsdepartementets förslag är att Konjunkturinstitutet:

  • Efterlyser tydligare helhetsperspektiv på genomförandet av gårdsstödet. Bristen på samhällsekonomiska principer bakom utformningen ökar risken för påverkan från särintressen.
  • Stödjer förslaget att utjämna stödrätterna. Den historiska fördelningen innebär att regioner med intensivt jordbruk och monokulturer stöds, vilket knappast ligger i linje med vare sig klimatmålet eller målet om ett rikt odlingslandskap.
  • Ifrågasätter varför regeringen inte utnyttjar möjligheten att överföra medel till jordbrukspolitikens andra pelare (landsbygdsprogrammet), där det nationella inflytandet är större. Flera av de politiska mål man försöker uppnå med gårdsstödet (t.ex. ökade betesmarker) kan hanteras mer direkt med styrmedel inom landsbygdsprogrammet.
  • Ifrågasätter förslaget att särskilt stödja nötkreatursektorn. Regeringen har kritiserat djur- och arealersättningarna på marknadsmässiga grunder och arbetar för att minska dem i EU. Idisslande djur är dessutom negativt ur klimatsynpunkt, och den förmodade effekten på betesmarkerna är inte uppenbar. I stället bör regeringen utnyttja möjligheten att överföra 15 procent till landsbygdsprogrammet.