2013-08-05

Bra med system för uppföljning av jämställdhetspolitiken

Årlig avrapportering av indikatorer kan vara en bra form för löpande uppföljning av jämställdhetspolitiken. Hur de mer omfattande uppföljningarna vart fjärde till vart åttonde år ska genomföras diskuteras däremot inte i utbildningsdepartementets promemoria, vilket krävs för att göra infrastrukturen komplett.

I promemorian föreslås 26 indikatorer fördelade på de fyra jämställdhetspolitiska delmålen. För många av de valda indikatorerna saknas dock en redovisning av varför de har valts. Enskilda indikatorvärden är också ofta svårtolkade och det krävs mer analys för att värdera om ökad jämställdhet eller något annat leder till ett förändrat indikatorvärde.

I övrigt instämmer Konjunkturinstitutet i att indikatorer som beskriver hur väl man uppnår intermediära mål snarare än slutliga mål om ekonomisk jämställdhet, och som därmed ligger närmare den praktiska politikens utformning, kan ha ett betydande värde som vägledning i policyarbetet.