2013-08-02

Budgetramverk förenligt med EU:s direktiv

Konjunkturinstitutet delar budgetprocesskommitténs uppfattning om att svensk budgetlagstiftning och praxis i all väsentlighet är förenliga med EU:s direktiv om krav på medlemsstaternas budgetramverk. Vissa anmärkningar finns dock när det gäller direktivets krav på realistiska budgetprognoser och på konsekvenser då budgetmålen inte uppfylls.

Den prognosmetod som regeringen för närvarande använder riskerar att inte ge den mest realistiska prognosen för de offentliga finanserna, utan kan leda till en överskattning av det finansiella sparandet för kommande år.

Konjunkturinstitutet efterlyser därför en utförligare diskussion av budgetprocesskommittén kring vilka förutsättningar regeringen ska basera sina ekonomiska prognoser på.
 
Vad gäller budgetmålen finns för närvarande inga lagstadgade krav på åtgärder om regeringens överskottsmål inte uppfylls. För att motsvara direktivkraven kan budgetlagen behöva preciseras.