2013-05-31

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Konjunkturinstitutet bedömer att utredningens förslag om Riksbankens kostnadsfria och egna kapital säkerställer att Riksbankens driftskostnader kan täckas över tiden och att balansräkningen är stark även vid kreditförluster.

Riksbanken bör, i enighet med utredningens förslag, ha rätt att på förhand förstärka valutareserven så att denna uppgår till 200 miljarder kronor. En förutsättning är dock att åtgärder vidtas för att begränsa bankernas finansiering i utländsk valuta och därmed statens implicita åtagande.

Konjunkturinstitutet håller vidare med utredningen om att åtaganden gentemot IMF i grunden är statliga och inte ska påverka Riksbankens finansiella oberoende. Åtagandena bör följaktligen separeras från Riksbankens balansräkning.