2013-05-20

Bra med ändrad förordning om miljöräkenskaper

Konjunkturinstitutet ställer sig positiv till förslaget att ändra förordningen om europeiska miljöräkenskaper. Förändringarna kommer att bidra till ökade möjligheter att förbättra de beslutsunderlag som krävs för att bedriva en effektiv miljö- och energipolitik.

Det är dock viktigt att den nya statistiken tillgängliggörs till rimlig kostnad. Konjunkturinstitutet vill även lyfta fram vikten av att den förändrade förordningen gör miljöräkenskaperna internationellt jämförbara, vilket är av stor vikt eftersom stora delar av miljö- och energipolitiken beslutas på europeisk nivå.