2013-05-15

Tveksamt med energieffektiviseringsmål

Konjunkturinstitutet har svarat på remiss om Energimyndighetens rapport "Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet — Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar", samt Finansdepartementets promemoria "Bensin och dieselkonsumtion i Sverige — ekonometriska skattningar av priselasticiteter"

Konjunkturinstitutet är tveksamt till energieffektiviseringsmål eftersom de inte styr direkt mot miljöproblem och har visats fördyra klimatpolitiken. Energisparbetinget bör därför vara i nivå med direktivets minimikrav. Konjunkturinstitutets tolkning är att ett lägre beting än det föreslagna möjligen skulle kunnat vara förenligt med direktivet.

Det är olyckligt att det blir ännu fler energieffektiviseringsmål. Hur energieffektiviseringsmålen förhåller sig till varandra bör utredas.

Det föreslagna energisparbetinget är inte uppföljningsbart. Det kan vara förenligt med vilken energianvändning som helst. Givet att Sverige måste ha ett energisparbeting är det viktigt att detta kan utvärderas.

Beräkningsmetoderna för styrmedlens effekter är oklara. Konjunkturinstitutet bedömer att Energimyndigheten underskattar effekterna av skatterna medan effekten av andra styrmedel överskattats.

Styrmedel bör ta sin utgångspunkt i existerande marknadsmisslyckanden. På energieffektiviseringsområdet kan det handla om informationsrelaterade problem på efterfrågesidan.