2013-04-11

Bristande analys av kostnadseffektivitet i underlag till klimatfärdplan

Konjunkturinstitutet stödjer Naturvårdsverkets förslag om att utsläppsmål bör formuleras för år 2030 och 2040 och att vägen till 2050 regelbundet bör följas upp och utvärderas. Samtidigt beklagas att analysen av kostnadseffektivitet har fått så litet utrymme i färdplansuppdraget.

Bristen på kostnadseffektivitetsanalyser innebär att Naturvårdsverket enbart har kunnat föreslå vidare utredningar av styrmedel och styrmedelsförändringar. Naturvårdsverket har heller inte analyserat vilka utsläppsminskningar som olika styrmedel kan åstadkomma.

Underlaget till färdplan svarar inte mot de krav som ställdes i regeringsuppdraget och är därför svagare än det hade kunnat vara.