2013-03-07

Demografisk utveckling sätter press på offentliga finanser

Konjunkturinstitutets hållbarhetskalkyler pekar på att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Men den demografiska utvecklingen kommer att sätta press på dem, framförallt fram till och med 2040-talet. Att i dag inteckna ett överskott som uppkommer långt fram i tiden framstår därför som riskabelt.

Med ett realistisk makroekonomiskt scenario och givet de antaganden som görs i Konjunkturinstitutets hållbarhetskalkyler kan hushållens skatter sänkas permanent med 1,1 procent av BNP från och med 2015 vid bibehållet offentligt åtagande.

Hållbarhetskalkylerna utgår från att den intertemporala budgetrestriktionen ska vara uppfylld i enlighet med den så kallade S2-indikatorn. Men det framstår enligt Konjunkturinstitutet som riskabelt att inteckna överskott som uppkommer långt fram i tiden, vilket begränsar policyrelevansen av beräkningarna.

Årliga hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna ingår sedan 2011 i Konjunkturinstitutets verksamhet. I den senaste rapporten har analyserna av den långsiktiga hållbarheten vidareutvecklats och fördjupats, bland annat genom införandet av ett mer realistiskt makroekonomiskt scenario.