2013-01-21

Remissvar om nystartszoner

Åtgärder för att öka sysselsättningen och stärka utsatta gruppers möjligheter på arbetsmarknaden är angelägna. Nystartszoner är dock en dyr och ineffektiv åtgärd, vilket gör Konjunkturinstitutet tveksamt till förslaget.

Genom riktade skattelättnader i form av nedsättning av socialavgifterna för företag som bedriver verksamhet inom zonerna och som i huvudsak anställer människor som är bosatta där vill regeringen skapa fler jobb, öka sysselsättningen, stimulera nyföretagande samt ge företag bättre förutsättningar att växa.

Konjunkturinstitutet bedömer att delar av innehållet i förslaget kan ha positiva effekter på sysselsättningen i hela ekonomin på lång sikt. Det är också troligt att förslaget kommer att medföra viss ökad ekonomisk aktivitet inom de områden som blir nystartszoner.

Konsekvenserna blir dock snedvridning av konkurrensen mellan företag och undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Vidare bedömer Konjunkturinstitutet att dödviktsförluster uppstår när alla anställda omfattas av företagens lägre sociala avgifter och att positiva substitutionseffekter blir små eftersom de som får de nya jobben redan står närmast arbetsmarknaden.

Sammantaget har förslaget om nystartszoner små förutsättningar att påtagligt påverka sysselsättningen och utanförskapet i samhället i stort.