2012-09-28

Stabilitet, samordning och styrning inom EMU

Konjunkturinstitutet bedömmer att Sverige i nuläget, utifrån ett ekonomisk-politiskt perspektiv, bör avstå från att binda sig till att följa finanspaktens regler. Om Sverige skulle införa euron som valuta kan de fördelar som en gemensam valuta innebär uppväga de nackdelar i form av begränsningar av stabiliseringspolitiken som finanspakten innebär.

Konjunkturinstitutet bedömer att trovärdiga finanspolitiska regler har betydelse för den förda politiken på ett sätt som minskar risken för statsskuldkriser. Därför är trovärdiga finanspolitiska regler viktiga. Detta gäller särskilt i valutaunioner där det ömsesidiga beroendet mellan medlemsländernas offentliga finanser är starkt. De senaste årens utveckling har på ett övertydligt sätt illustrerat att EU:s Stabilitets- och tillväxtpakt behöver utvecklas eller kompletteras för att uppnå den trovärdighet som hittills inte funnits. Finanspakten utgör ett litet steg i den riktningen, varför Konjunkturinstitutet välkomnar denna.

Det är viktigt för paktens trovärdighet att alla länder som har euron som valuta är anslutna. Om Sverige i framtiden inför euron som valuta blir det därför viktigt att då gå med i pakten. Men i nuvarande läge är detta argument mindre starkt.

En anslutning från Sveriges sida, trots att landet inte kommer att vara rättsligt bundet att följa paktens regler, kan motiveras med att det är en signal att Sverige stödjer pakten. Mot en anslutning talar dock att det kan leda till att de stabiliseringspolitiska frihetsgraderna beskärs i alltför hög grad, särskilt om Sverige i framtiden skriver ner överskottsmålet för de offentliga finanserna.