2012-08-31

Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen

Sett till hela ekonomin medförde de tillfälliga statsbidragen att nedskärningar med motsvarande knappt 9 500 personer kunde undvikas 2010 och drygt 4 000 personer 2011. Det är något mer än den bedömda direkta effekten för den kommunala sektorn.

Förklaringen är att sysselsättningen sannolikt hade varit lägre i den privata sektorn i avsaknad av tillfälliga statsbidrag, dels på grund av mindre efterfrågan från offentlig sektor, dels på grund av lägre privat konsumtion. Det sistnämnda beror på högre kommunalskatt och att den lägre sysselsättningen ger ett högre försiktighetssparande.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att om kommunerna hade fått information om de tillfälliga statsbidragen tidigare och för mer än ett år hade det minskat osäkerheten om de kommande årens inkomster. Konsumtionen och sysselsättningen i kommunsektorn hade då kunnat hållas på en högre nivå under krisen än vad som blev fallet. Även effekten på sysselsättningen i hela ekonomin hade varit större.