2012-06-15

Lägre moms sänker priset på restaurangbesök

Konjunkturinstitutet har fått regeringens uppdrag att följa upp effekterna av sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster beträffande löner, priser och sysselsättning. Konjunkturinstitutet bedömer att priserna på restaurangtjänster blivit 3 procent lägre till följd av den sänkta restaurangmomsen.

Momsen på restaurang- och cateringtjänster exklusive försäljning av alkohol sänktes den 1 januari 2012 från 25 till 12 procent. Mellan december 2011 och april 2012 sänktes priserna på en tredjedel av restaurangtjänsterna. Prissänkningar var vanligast för snabbmat, 68 procent av snabbmatspriserna sänktes. Omkring 40 procent av priserna på dagens lunch, middag och lunch à la carte sänktes också i pris. Däremot sänktes endast 8 procent av pizzapriserna.
 
Med en fullständig övervältring på konsumentpriserna skulle priserna på restaurangtjänster minska med hela momssänkningen. Mycket förenklat skulle en lunch som kostat 100 kronor utan momssänkningen kostat 90 kronor efter den. Eftersom ca 30 procent slagit igenom kostar lunchen istället 97 kronor. Men priserna behöver inte sänkas för att reformen ska ha effekt, utan det räcker att prisökningen blir svagare än den skulle ha blivit utan momssänkningen. Om lönsamheten ökar borde nya aktörer lockas till marknaden vilket på sikt skulle kunna dämpa prisutvecklingen ytterligare genom den ökade konkurrensen.  

Data/Metod

För att utvärdera prisgenomslaget utgår Konjunkturinstitutet från SCB:s Konsumentprisundersökning. I denna undersökning mäts konsumentpriserna på restaurangtjänster varje månad. Undersökningen utgörs av ett urval på 130 företag där priser på drygt tio olika tjänster mäts per företag. Konjunkturinstitutets bedömning bygger på ekonometriska skattningar av prisutvecklingen baserade på hur restaurangföretagens kostnader utvecklats, samt hur de svenska restaurangpriserna utvecklats jämfört med prisutvecklingen i Danmark, Finland och Norge.