2012-05-10

Skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

Konjunkturinstitutet har valt att fokusera på de mest omfattande förslagen, sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt, sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter samt framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel och slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Konjunkturinstitutets bedömning är att sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter ökar snedvridningen på kapitalmarknaden ytterligare till förmån för bostadsinvesteringar. När det gäller snedvridningar mellan olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden behövs det mer ingående analyser för att kunna avgöra om de ökar eller minskar vid den föreslagna förändringen. Att begränsa ränteavdragen och sänka bolagsskatten bedöms vara samhällsekonomiskt effektivt eftersom det minskar skillnaden i effektiv skattesats mellan olika företag.
 
Vidare gör Konjunkturinstitutet samma bedömning som regeringen om att det är motiverat att ta ett första steg mot att biodrivmedel omfattas av energiskatt. Men för att energiskatten ska vara kostnadseffektiv ska den vara proportionell mot bränslets energiinnehåll för alla bränslen och all användning. Att slopa koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter är positivt och kommer att innebära minskade samhällsekonomiska kostnader för att uppnå EU:s utsläppsmål för den handlande sektorn.