2012-04-26

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att den samlade effekten av åtgärderna som föreslås i promemorian är samhällsekonomiskt effektivt. Eftersom beskattningen blir jämnare fördelad blir den också mer neutral, vilket leder till minskade snedvridningar både inom och mellan sektorer i ekonomin.

I remissen föreslås att de befintliga reglerna för begränsning av företagens ränteavdrag ska utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en intressegemenskap.

Det framgår att regeländringarna förväntas stärka de offentliga finanserna vilket skapar ett utrymme som kan användas för att sänka bolagsskatten. Begränsningen är inte tänkt att påverka avdragsmöjligheterna för affärsmässigt motiverade lån.